Máy tính Ngoại hối

Sử dụng máy tính ngoại hối để kiểm tra chi phí điểm, swap, kích thước lot và ký quỹ cho giao dịch của bạn. Chọn loại tài khoản, khối lượng giao dịch và đòn bẩy rồi nhấp vào tính toán.