Tifia đang chinh phục thế giới

Trụ sở chính TIFIA

Hỗ Trợ Khách Hàng

Email: support@tifia.com

Bộ Phận Tài Chính

Email: finance@tifia.com
9 a.m. - 6 p.m.
(Thứ Hai đến Thứ Sáu) GMT+3

Bộ Phận Nhân Sự

Email: hr@tifia.com

Bộ Phận Hợp Tác

Skype: partner.tifia
Email: partners@tifia.com

Đại diện chính thức

Thái Lan

Email: thailand@tifia.com

Indonesia

Số điện thoại: +628114202147
WhatsApp: 082187860274
Telegram: 0811414147
Skype: Tifiaindonesia
Email: feducation@tifia.com

Hỗ Trợ Khu Vực Nói Tiếng Tây Ban Nha

Email: soporte@tifia.com

Nigeria

WhatsApp: 08092883467
Skype: folaforex1
Email: folarin.ogunrinde@tifia.com